KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİFormun Üstü


Barış Ayhan Yayınları-Behzat Rasuli olarak (Bundan Sonra BA Yayınları olarak anılacaktır.);

BA Yayınları, https://hayalkurun.com adlı web portalını (Bundan sonra web sitesi olarak anılacaktır.)  kullanırken veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında ;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

BA Yayınları, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki açıklamaları müşterilerinin ve web sitesi ile mobil uygulamaları kullanan 3. kişilerin bilgisine sunar. BA Yayınları, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve BA Yayınlarının Veri Sorumlusu Konumu:

Veri sorumlusu sıfatıyla BA Yayınları;

Elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, hukuki ilişki kapsamında ve sadece işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla sınırlı olarak , verilerin doğruluğunu koruyarak, aşağıda belirtilen şekillerde kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, ve sadece kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildirir. Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitesi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;

 • Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • BA Yayınları, çağrı merkezimiz, bağlı işyerlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
 • Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve firma içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Reklamların web sitesine yönlendirilmesi esnasında kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezler okunabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanılabilinir.


3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde BA Yayınları yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması:

BA Yayınları Çalışanları;

 • Kişisel veriler çağrı merkezi işlemi yürüten satış temsilcileri, muhasebe personeli, posta ve kargo personeline aktarılmaktadır.

Yurt İçinde ;

 • Sağlanan hizmetler için işlenen ve toplanan kişisel verilerin entegrasyon bağlantılarını, yazılımlarını, tekbik altyapısını, telefon, e-posta ve fiziksel yol ile ilgili hizmeti sağlayan veya aracılık eden yurt içi merkezli kurum, kuruluş veya entegratörlere,
 • Elektronik ticari iletilerin gönderilmesine yönelik müşteri veya kullanıcı onayı olduğu takdirde ve bu onay geri çekilene dek pazarlama, promosyon gibi elektronik ticari iletilerin toplu olarak gönderilmesini sağlayan toplu e-posta ve SMS hizmeti sağlayıcısına
 • Muhasebe işlemleri için kullanılan muhasebe programı sunucularına
 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalara, ödeme sistemi sağlayıcılarına ve kredi kartı bilgilerinin saklanması  tercih edildiği takdirde (kural olarak saklanmamaktadır.) yetkili güvenli kredi kartı bilgisi saklama hizmeti sağlayıcısına ,
 • E-fatura düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla yetkili fatura entegratörü şirketine,
 • Telefon görüşmelerini ve bunların kayıt altına alınmasını sağlayan santral şirketine,
 • Web sitesi danışman şirketlerine,
 • Arama motorları üzerinden BA Yayınlarına ulaşan kişiler için aracı şirketlere paylaşım yapılmaktadır.
Yurt Dışında;

 • Sağlanan hizmetler için işlenen ve toplanan kişisel verilerin entegrasyon bağlantılarını, yazılımlarını, tekbik altyapısını, telefon, e-posta ve fiziksel yol ile ilgili hizmeti sağlayan veya aracılık eden yurt içi merkezli kurum, kuruluş veya entegratörlere,
 • Teachable.com internet sitesine,
 • Sunucuları yurt dışında kayıtlı uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip yazılım şirketlerine,
 • Yurt dışı ödeme sistemleri kullanımında (Visa ve Mastercard gibi) ilgili ödeme hizmeti sağlayan şirketlere kişisel veri aktarılmaktadır.
 • Web sitesi e-posta hizmeti ise yurt dışı bulut sunucularına aktarılmakta, bu sebeple kişisel veriler şifreli biçimde yurt dışında bulut sunucularda saklanabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

8. İşlenen Kişisel Veriler:

Kimlik Bilgisi    :                             İsim-soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası

İletişim Bilgisi  :                             Telefon no., e-posta adresi, posta adresi

Finansal Veriler              :                             Ödeme yapılabilmesi için gerekli finansal bilgiler  

Erişim Bilgisi    :                             Cİhaza ait IP, kullanılan cihaz türü, çerezlerle siteye daha önceki giriş bilgisi, çerezlerle sitede yapılan arama bilgisi, erişilen sayfalar, sitede geçirilen süre, kullanılan cihazın işletim sistemi ve versiyonu, tarayıcı bilgisi

İşitsel Veri         :                             Telefon görüşmelerine ait ses kayıtları

9. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin BA Yayınları için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkinda Tebliğ”inde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerini işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuru; web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkinda Tebliğ”in 5. maddesinde belirlenen şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde de yapılabilir;

 • Yazılı ve imzalı olarak,
 • Veri Sorumlusu Başvuru Formu doldurularak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden gönderilecek e-posta ile veya BA Yayınlarına daha önce bildirilen ve taraflarca onaylana e-posta adresi üzerinden ; [email protected] e-posta adresine başvuru gönderilerek
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile.

BA Yayınları Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yayınlanmaları ile birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Tüm iletişim bilgileri www.hayalkurun.com web sitesinde “İletişim” sekmesi altında mevcuttur.