MESAFELİ SATIŞ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1-                 TARAFLAR: İş bu üye sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Levent Mahallesi, Güvercin Sokak, No:31 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Barış Ayhan Yayınları-Behzat Rasuli ile; (bundan sonra “HAYALKURUN” olarak anılacaktır.) ;

HAYAL KURUN’un sahibi olduğu ve hizmet sağladığı https://hayalkurun.com WEB PORTALI (“Bu sözleşmede bundan böyle  PORTAL olarak anılacaktır”) üzerinden  ürün veya eğitim hizmeti alımı yapmak üzere talepte bulunan gerçek / tüzel kişi (Bu sözleşmede bundan böyle “ALICI” veya “ÜYE” olarak anılacaktır.)


2-                KULLANIM  AMACI VE ÜYELİK ŞARTLARI:        

PORTAL ,sınavlara hazırlık dijital eğitimini internet üzerinden (online) satın almak isteyen kişilere  PORTAL’da sunulan tüm eğitimlere ulaşabilmek, internet üzerinden ürün ve hizmetleri incelemek ve satın alabilmek amacı ile kurulmuştur.

PORTAL’da içerik paylaşımı yapabilme veya ürün/hizmet arzedebilme yetkisi, sadece HAYAL KURUN ile bağlı kuruluşlarında bulunmaktadır.

Üye olmak için üyelik formunun doldurulması, bilgilerinin doğruluğunun PORTAL tarafından teyit edilmesi , HAYAL KURUN tarafından kayıt işleminin incelenerek sonlandırılması ile tamamlanır. Sözleşme süreci tamamlanmadan ve PORTAL tarafından elektronik olarak onaylanmadan hiçbir ÜYE, üye haklarına sahip olamaz veya bu iddiada bulunamaz.

           İş bu SÖZLEŞME kapsamında ÜYELER tarafından kayıt olma, ürün veya hizmet 

satın almak için sunulan tüm bilgiler ÜYE BİLGİLERİ veya KİŞİSEL VERİ     olarak

anılacaktır.

HAYAL KURUN gerekli gördüğü takdirde her zaman yasal gerekçesini ÜYE’ye bildirmek şartı ile ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal

yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE’nin üyeliğine son verebilir.

         İşbu SÖZLEŞME’nin amacı HAYAL KURUN tarafından PORTAL’da sunulan

         hizmetlerin sunulma ve satışına dair şartlarını ve buna bağlı olarak tarafların hak ve

         yükümlülüklerini belirlemektir.


3-        ÜYELİK:

PORTAL üyesi olmak ve/veya sergilenen hizmet ve ürünlere  ilişkin teklif almak/vermek kural olarak            ücretsizdir. Ancak HAYAL KURUN, her zaman üyeliği ücretli olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Ücret            değişiklikleri, ilgili değişiklik WEB PORTAL’da ilan edildiği anda yürürlüğe girer.

Aksi belirtilmediği takdirde, PORTAL’daki hizmetler veya ürünler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak tahsil edilecektir. ÜYELER,PORTAL’da gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm komisyon, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vs. her türlü vergi,resim,pul,harç ödemeleri ÜYE’ye aittir.

            

4-        HAYAL KURUN’UN HAK VE SORUMLULUKLARI:

4.1. MESAFELİ SATIŞA DAİR HAK VE SORUMLULUKLAR:

ÜYE , PORTAL üzerinde üyelik aşamasından sonra veya önce incelemesine sunulan ürün ve hizmetleri, PORTAL’da belirtilen şartlar ve fiyatlar ile satın almayı ;

HAYAL KURUN ise ödemesi yapılan hizmeti ödeme işlemi tamamlanma aşamasından sonra ÜYE’ye sunmayı kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki;

HAYAL KURUN, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

HAYAL KURUN, ÜYE’nin tüm haklarından , sözleşme konusu hizmetlerden, gerekli ödemeleri yapmak ve üyelik şartlarını yerine getirmek şartı ile  1 yıl süre ile yararlanabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.2. ELEKTRONİK ÖDEME GÜVENLİĞİ: HAYAL KURUN, PORTAL’da sunulan ürün veya hizmetlere ulaşmakta kullanılan  dijital ödeme yöntemlerine ilişkin olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde elinden gelen özeni göstereceğini ve ödeme güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya gayret edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3. KİŞİSEL VERİLER

HAYAL KURUN,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ,bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan KVKK Aydınlatma Metni, KVKK Politikası ve  Web Sitesi Kullanım Koşullarında taahhüt edilen tüm yükümlülükleri yerine getireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


5-        ÜYENİN SORUMLULUKLARI:

5.1 ÜYE,PORTALIN kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.2 ÜYE , PORTAL’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin kendisi tarafından ihlali halinde, HAYAL KURUN’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3.ÜYE, HAYAL KURUN tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

5.4 ÜYE PORTAL üzerinden yapılan yayının ve PORTAL paylaşımlarının başkaca mecralarda (internet , cep telefonu veya mesajlaşma uygulamaları, görsel veya yazılı basın –yayın organları v.b. gibi) paylaşamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.


6-        CAYMA HAKKI

ÜYE’nin Cayma Hakkı; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede (Sayı 29188) yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen sürelere tabidir.


7-        FİKRİ SINAİ HAKLAR

           HAYAK KURUN,  İşbu sözleşme ile satışı yapılan ürün ve hizmetlerde; 5846 Sayılı Fikir

ve Sanat Eserleri Kanununun ;

21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakları ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen  ve  08.06.2004 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren (25486 Sayılı) Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisine münhasıran sahiptir. Bu kapsamda;

ÜYE, HAYAL KURUN’un yazılı açık onayı olmadan hiçbir eseri veya yayını kopyalamayacağını, bunların tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapmayacağını ,asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltmayacağını; herhangi bir şekil veya yöntemle yayınlamayacağını; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalandırma yapmayacağını; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullandırmayacağını, umuma iletmeyeceğini ve hiçbir şekil ve şart altında üçüncü kişilerin erişimine sunmayacağını; yayının alındığı https://hayalkurun.com internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemeyeceğini; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanmayacağını ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletmeyeceğini, sergilemeyeceğini, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulmayacağını, kitap haline getirilmeyeceğini, derlenmeyeceğini, üçüncü kişilere dağıtımını yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

ÜYE herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, PORTAL’da bulunan, kaynak kodu, veri kodu, video ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, indiremez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

ÜYE bu eylemlerden herhangi birini gerçekleştirdiği takdirde işbu sözleşmenin HAYAL KURUN tarafından tek taraflı olarak feshedileceğini ve bu eylemi dolayısı ile HAYAL KURUN’a ve PORTAL’a ait tüm yayınlara erişim hakkının kaldırılacağını, adına yüklenen tüm içeriklerin  silinip üyeliğinin sonlandırılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.


8-        ERİŞİM VE MÜDAHALE:

PORTAL’da yer alan sayfaların veya içeriğin veya bağlantıların, HAYAL KURUN’un yazılı izni olmadan,        herhangi bir araç ve yöntemle kopya edilmesi halinde, PORTAL’ın sisteminin çalışmasına herhangi bir aygıt veya yazılım kullanarak      müdahale halinde, PORTAL’daki içeriğin kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, tadil edilmesi veya halka açıkça sergilenmesi halinde HAYAL KURUN işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkı ile birlikte her türlü            tazminat, talep ve şikayet hakkını saklı tutar.

           

9-        ÜYELİKTEN İHRAÇ:

Aşağıda belirtilen durumlarda, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın ÜYE’nin üyeliği, HAYAL KURUN’un takdirinde, olmak üzere geçici olarak ve/veya tamamen iptal edilebilir.

12.1. Bu Sözleşme veya bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki  belgelere aykırı davranışlar halinde,

12.2. ÜYE tarafından verilen bilgilerin HAYAL KURUN tarafından  tasdik edilememesi halinde,

12.3. ÜYE’ni davranışlarının HAYAL KURUN ve/veya üçüncü kişilere karşı hukuki olarak yasaklanmış bir davranış şekli içermesi halinde üyelik askıya alınabileceği gibi tamamen de iptal edilebilir.


10-      GİZLİLİK VE MUVAFAKAT

           HAYAL KURUN, üye Profili dahilindeki tüm bilgileri ancak KVKK bölümünde           belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilir.

ÜYE; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, HAYAL KURUN’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu iştirakleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler HAYAL KURUN bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

ÜYE, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini HAYAL KURUN, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti listesinden çıkarmak zorundadır.


11-      TAZMİNAT:

ÜYE, bu sözleşme veya bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısları iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve HAYAL KURUN

çalışanları ,    yöneticileri, müdürleri, her türlü aracıları, vekilleri , bağımlı ortakları,

danışmanları, bağlı kuruluşları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları

tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.


12-      DİĞER HUSUSLAR:   

12.1 HAYAL KURUN hiçbir şart altında, PORTAL’daki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğine garanti veya taahhüt etmez.

12.2 İşbu SÖZLEŞME’nin   maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz hale gelse dahi sair hükmümler geçerli kalmaya         devam edecektir.

12.3 PORTAL’da yayınlanan KVKK Aydınlatma Metni, Kullanım Koşulları, KVKK Politikası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki niteliğindedir.


13.    DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

         HAYAL KURUN,tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda

PORTAL’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildiği

tarihte geçerlilik kazanacaktır.


14.     MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,internet sistemine ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni   göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak        yorumlanacaktır.İşbu hallerde sözleşme ifası fiilen veya hukuken imkansız hale gelirse       ÜYE ,HAYAL KURUN’u sözleşmenin ifa edilmemesinden dolayı sorumlu tutamaz.


15.    MÜNHASIR DELİL KOŞULU 

         ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda HAYAL KURUN’un uhdesinde  tuttuğu

elektronik ve sistem kayıtlarının,belgelerinin, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının,dijital

bilgisayar kayıtlarının kendisi açısından da bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil       edeceğini          peşinen kabul ve taahhüt eder.


16.    YETKİ VE GEÇERLİLİK

ÜYE ile HAYAL KURUN; PORTAL’a üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve elektronik onay vermek suretiyle sözleşmeyi karşılıklı olarak kabul ettiklerini, onayladıklarını peşinen kabul ederler. HAYAL KURUN; işbu sözleşmeye ilişkin olarak değiştirilen maddeleri PORTAL’da yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’de her türlü değişikliği tek taraflı yapma hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler ilan edildikten 1 gün sonra geçerlilik kazanır.

         İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde       İSTANBUL         Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16 maddeden ibaret sözleşme ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile onay verildiği,

tarih itibarı ile ve karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.